الـهي!

هر كه تـو را شـناخت، هر چه غير تو بود بينداخت. 

هر كس كه تو را شناخت جان را چه كند؟ 
فـرزند و عـيال و خانمان را چه كند؟ 
ديـوانه كني، هر دو جـهانش بـخشي
ديوانه ي تو هر دو جـهان را چه كند؟

بخشي از مناجات خواجه عبدالله انصاري(رحمة الله علیه)

منبع : تذكره |هر كس كه تو را شناخت ...
برچسب ها :